Hvis du har problemer med å finne informasjonen du trenger, er vi her for å hjelpe deg. Bare ta kontakt, så vil vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg.

Bruksvilkår

For en nedlasbar PDF med våre vilkår og betingelser, klikk her.

‘Currencies Direct Financial Markets’ vilkår og betingelser finnes her.

Hvis du er bosatt i EU eller EØS (eller hvis du ble henvist av en partner som er bosatt i disse områdene), må du klikkeher for en nedlastbar PDF-fil med EU-vilkårene våre.

Bruksvilkår

Tjenesten (heretter definert) tilbys deg forutsatt at du aksepterer alle disse vilkårene, uten endring av eller reservasjon mot noen av vilkårene og betingelsene.

I disse bruksvilkårene skal “tjeneste” bety og inkudere tilgang til eller bruk av alle, noen eller enkelte av følgende: HTML-kode, litteratur, informasjon, programvare, produkter, kalkulatorer eller tjenester som leveres eller gjøres tilgjengelig på www.currenciesdirect.com.

Tjeneste

Tjenesten anses å være i bruk når den er lastet inn i din datamaskins midlertidige eller permanente minne.

Dine forpliktelser ved registrering  

Som en forutsetning for din bruk av tjenesten, samtykker du i å:

oppgi sannferdig, nøyaktig, oppdatert og fullstendig informasjon om deg selv og eventuelt ditt firma, og all annen informasjon som du bes om i tjenestens registreringsskjema (denne informasjonen er “registreringsdata”) og

vedlikeholde og oppdatere registreringsdata for at den skal være sann, nøyaktig, oppdatert og fullstendig.

Hvis du oppgir informasjon som er usann, unøyaktig, ikke oppdatert eller ufullstendig, eller hvis vi har rimelig grunn til å mistenke at slik informasjon er usann, har vi rett til å suspendere eller avbryte tjenesten (eller enhver del av den).

Begrenset bruk

Du samtykker i å bruke tjenesten kun til personlig, firmarelatert, intern og ikke-kommersiell bruk. Du kan laste ned, hente opp og vise tjenesten fra nettstedet på dataskjermen, skrive ut individuelle sider og skjemaer, fotokopiere og lagre slike sider i en elektronisk form på disk, forutsatt at all opphavsrett til tjenesten fortsetter å tilhøre oss (men ikke på en server eller annen lagringsenhet koblet til et nettverk).

Du skal ikke: -

reversert utvikle, dekompilere, demontere, kopiere, reprodusere, distribuere, modifisere, overføre, utføre, reprodusere, publisere eller skape avledede arbeider fra eller på noen måte utnytte tjenesten på noen måte som bryter med disse bruksvilkårene eller med loven i noe land

videredistribuere tjenesten (inkludert ved å bruke den som en del av et bibliotek, arkiv eller lignende), opprette en database i elektronisk eller strukturert manuell form ved systematisk nedlasting og lagring av hele eller deler av tjenesten

  • leie ut, lease, selge, underlisensiere eller låne ut tilgang til tjenesten
  • cache eller tillate caching utført av enhver person
  • utføre enhver handling som bryter med vår opphavsrett til tjenesten

engasjere i bedragersk, feilaktig eller ulovlig aktivitet, inkludert, men ikke begrenset til, enhver kommunikasjon eller anmodning som er konstruert eller har til hensikt å på bedragersk vis motta passord eller annen privat informasjon fra enhver bruker

bruke nettstedet eller tjenesten til å bryte sikkerheten til ethvert datanettverk, bryte passord eller krypteringskoder, overføre eller lagre ulovlig materiell, inkludert truende eller slibrig materiell eller engasjere i enhver form for ulovlig aktivitet

kjøre en e-postliste eller enhver form for automatisk svartjeneste eller spam på vårt nettsted eller noen prosess som kjører eller aktiveres når du ikke er logget på.

Begrenset tilgang

Vi forbeholder oss retten til, helt etter eget skjønn, å nekte deg tilgang til tjenesten eller til enhver del av denne, uten forvarsel.

Opphavsrett

Vi gir deg retten til å bruke tjenesten i samsvar med disse vilkårene og betingelsene, og ikke til noe annet formål. Merk deg at elementene til nettstedet, inkludert alle deler av tjenesten (“opphavsrett”) eies av oss og/eller våre leverandører og er beskyttet av lover om copyright og varemerker, internasjonale avtaler og av disse bruksvilkårene.

Enhver reproduksjon, reversert utvikling, dekompilering, demontering, modifisering, kopiering, distribusjon, sending, visning, publisering, underlisensiering, opprettelse av avledede arbeider fra, overføring eller videredistribuering av tjenesten er uttrykkelig forbudt ved lov, og kan medføre strenge sivilrettslige og strafferettslige straffer.

Vi har rett til å søke rimelig erstatning (inkludert all skade, direkte, indirekte, følgeskade og straffeerstatning), over alle andre tilgjengelige rettsmidler, for å beskytte våre interesser. Overtredere vil bli forfulgt til det maksimale.

Tjenesten lisensieres til deg, den selges ikke. Vi eier tjenesten, dens anvendelse og opphavsretten forbundet med tjenesten.

Kobling til tredjeparters nettsteder

Dette nettstedet kan inneholde koblinger til nettsteder som drives av andre parter enn oss. Koblingene til disse nettstedene vil la deg forlate www.currenciesdirect.com. Din bruk av slikt nettsted er også underlagt bruksvilkårene og eventuelt andre vilkår og retningslinjer som finnes på et slikt nettsted. Dersom noen av vilkårene her er i konflikt med bruksvilkårene for et slikt nettsted, skal bruksvilkårene og eventuelt andre vilkår og retningslinjer for slikt nettsted ha forrang.

Du samtykker i å klikke på koblingen til, og gjøre deg kjent med, bruksvilkårene og andre vilkår som finnes på dette nettstedet og på nettsteder som dette nettstedet kobler til, og til å følge dem.

Tilkoblede nettsteder kontrolleres ikke av oss, og vi har derfor ikke noe ansvar for innholdet på noe tilkoblet nettsted eller noen kobling på et tilkoblet nettsted, heller ikke for noen endring eller oppdatering av slike nettsteder. Vi preseterer disse koblingene til deg som en praktisk tjeneste, og plasseringen av disse koblingene utgjør ikke noen godkjenning av dette nettstedet fra vår side.

Vårt nettsted kan inneholde reklame og sponsorship. Vi har ikke noe ansvar for feil eller unøyaktigheter i reklamen eller markedsføringsmateriellet.

Personvern

Bruken av tjenesten er underlagt vår personvernerklæring. For mer informasjon, kan du se vår fullstendige personvernerklæring som pdf på vårt nettsted.

Skadesløsholdelse

Du samtykker i å holde oss skadesløse overfor ethvert krav, inkludert rimelige advokathonorarer, fra tredjeparter som skyldes eller oppstår som følge av din bruk av dette nettstedet, tjenesten eller ditt brudd på opphavsrett eller annen rett som tilhører en fysisk eller juridisk person.

Garantifraskrivelse

Du samtykker i at bruken av nettstedet skjer på din egen risiko. Tjenesten leveres “som den er” og “når den er tilgjengelig”.

Bortsett fra det som garanteres i disse bruksvilkårene, fraskriver vi oss uttrykkelig alle former for garantier, uttrykkelige, impliserte eller lovfestede, inkludert, men ikke begrenset til, impliserte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, dataenes nøyaktighet og fullstendighet, og alle garantier forbundet med ikke-krenkelse i tjenesten.

Vi kan ikke holdes til ansvar for påliteligheten, nøyaktigheten, fullstendigheten, feil, utelatelser, skrivefeil, sammenbrudd, forsinkelse, avbrudd, svikt, sletting, defekt i informasjon, forskning, rapporter, analyse, tilbud osv. på dette nettstedet eller noen del av dette.

Vi skal ikke ha noe direkte eller indirekte ansvar overfor deg eller en tredjepart som følge av manglende funksjon av utstyr som tilhører deg, enhver tredjepart eller oss. Vi skal ikke ha ansvar for noen form for avbruddstid på slikt utstyr.

Vi gir ingen garantier for at tjenesten vil oppfylle dine krav. Tjenesten er for din generelle informasjon og har ikke til hensikt å ta for seg dine spesifikke krav. Tjenesten gir ingen form for råd og har ikke til hensikt å danne grunnlag for noen av dine investeringer eller beslutninger.

Vi garanterer ikke at tjenesten vil være uavbrutt, tidsmessig, sikker eller feilfri; vi gir heller ingen garantier om resultatene som kan oppnås ved bruk av tjenesten eller om tjenestens nøyaktighet eller pålitelighet. Vi understreker at det ikke er noen garanti for eiendomsrett, autoritet eller ikke-krenkelse i tjenesten.

Vi gir ingen løfter eller garantier, uttrykkelige eller impliserte, om at forskning, utvikling, markedsføring, distribusjon, bruk eller salg av tjenesten ikke vil krenke patent, copyright eller annen rett tilhørende en tredjepart.

Vi gir ingen garantier for tjenesten som anskaffes eller kjøpes eller for noen transaksjon som inngås ved bruk av tjenesten. Ingen råd eller informasjon, muntlig eller skriftlig, som du får fra eller gjennom tjenesten eller enhver person, skal på noen måte utgjøre en garanti som ikke er uttrykkelig gitt her.

Vi kan ikke holdes til ansvar for noen handling begått av deg basert på eller med tillit til informasjon du har fått fra eller gjennom tjenesten. Vi kan ikke holdes til ansvar for virus som kan komme inn i ditt system som følge av din bruk av tjenesten.

Vi gir ingen garantier overfor deg eller tredjeparter om at tjenesten skal være uten virus. Vi kan ikke holdes til ansvar for direkte eller indirekte skade, tilfeldige tap eller følgeskader som du kan påføres som følge av din bruk av tjenesten.

Ansvarsbegrensning

Du samtykker i at vi, våre ansatte, styremedlemmer osv. ikke skal kunne holdes til ansvar for direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle eller følgeskader, (inkludert, men ikke begrenset til, skade forårsaket av virus, personskade, tap av fortjenese, data eller annen immateriell eiendom, driftsavbrudd, tap av personvern eller noe annet økonomisk tap) som skyldes bruk, leveranse, ytelse av tjenesten eller tjenestens manglende evne til bruk/leveranse/ytelse, for anskaffelseskostnader for erstatningsvarer og reparasjon og korrigerig, eller som skyldes tjeneste abonnert på eller anskaffet eller meldinger mottatt eller transkasjoner inngått gjennom eller fra tjnesten eller som skyldes uautorisert tilgang til eller endring av overføringer eller data, selv om vi har blitt varslet om mulighetene for slike skader.

Du samtykker i at vi ikke kan holdes til ansvar for noen skade som oppstår fra avbrudd, suspendering eller opphør av tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til, direkte, indirkte, tilfeldige, spesielle, følgeskader eller straffeerstatning, uansett om slikt avbrudd, suspensjon eller opphør var begrunnet eller ikke, forsømmelig eller overlagt, uaktsomt eller bevisst.

Ikke i noe tilfelle skal vårt ansvar, være seg i kontrakt, forvoldt skade eller noen annen form for ansvar, overskride en amerikansk dollar.

Du samtykker også i at ditt eneste rettsmiddel under disse bruksvilkårene er å avslutte tjenesten.

Opphør

Hvis du bryter ethvert vilkår eller vi har grunn til å tro at du har brutt et vilkår i disse bruksvilkårene, kan vi inndra disse bruksvilkårene uten å frasi oss noen rettighet. Hvis disse bruksvilkårene inndras, vil du ikke lenger ha tilgang til tjenesten eller noen del av denne. Vi vil ikke refundere noe registreringsgebyr eller del av dette dersom tilgangen nektes eller disse bruksvilkårene inndras av enhver av årsakene som nevnes ovenfor.

Gjeldende lov og jurisdiksjon

Disse bruksvilkårene er underlagt lovene i Storbritannia (UK). Du samtykker i å gi eksklusiv jurisdiksjon og forum til domstolene i London, (UK) for alle tvister som oppstår fra eller forbundet med bruken av dette nettstedet eller tjenesten. Bruk av dette nettstedet er uatuorisert i enhver jurisdiksjon som ikke opprettholder kraften av alle bestemmelser i disse bruksvilkårene, inkludert, uten begrensning, denne paragrafen.

Generelt

Vi forbeholder oss retten til å endre, uten forvarsel, vilkårene og betingelsene som gjelder for tjenesten. Du har selv ansvar for jevnlig å gjennomgå bruksvilkårene.

Du samtykker i at det ikke eksisterer noe joint venture, partnerskap, ansettelsesforhold eller representasjonsforhold mellom oss som følge av disse bruksvilkårene eller bruken av dette nettstedet.

Hvis en del av disse bruksvilkårene anses som ugyldig eller urettskraftig i følge gjeldende lov, inkludert, men ikke begrenset til, garantifraskrivelsene og ansvarsbegrensningene ovenfor, skal den ugyldige eller urettskraftige bestemmelsen erstattes med en gyldig og rettskraftig bestemmelse som i størst mulig grad gjengir hensikten til den opprinnelige bestemmelsen, og resten av bruksvilkårene skal fortsatt gjelde.

Disse bruksvilkårene utgjør hele avtalen mellom oss i forbindelse med nettstedet og tjenesten og erstatter alle tidligere eller samtidige kommunikasjoner og forslag, være seg elektroniske, muntlige eller skriftlige, mellom oss i forbindelse med dette nettstedet og tjenesten.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss på [email protected] eller Currencies Direct Ltd, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AA Storbritannia, eller ringe oss på +44 (0) 20 7847 9400 eller fkase oss på +44 (0) 20 7847 9291.