Om du inte hittar den information du söker är vi här för att hjälpa dig. Ta bara kontakt med oss, så kommer vi att göra vårt bästa för att hjälpa dig.

Användarvillkor

För att ladda ner en PDF med våra regler och villkor, klicka här.

Regler och villkor för Currencies Direct Financial Markets hittar du här.

Om du bor i EU eller EES (eller om du hänvisades av en partner som är baserad i något av dessa områden) klickar du här för en nerladdningsbar PDF av våra EU-villkor.

Användarvillkor

Tjänsten (definieras nedan) tillhandahålles till dig under förutsättning att du accepterar alla villkor häri, utan ändring eller reservation av något av villkoren.

I syfte att detta användarvillkor, "Service" skall innebära och inkluderar, tillträde till eller användning av allt, någon eller några av följande: HTML-koden, litteratur, information, programvara, produkter, miniräknare eller tjänster tillhandahålls eller tillgänglig på www.currenciesdirect.com.

Tjänsten

Tjänsten anses vara i bruk när den läses i temporära eller permanenta minnet på datorn.

Dina registreringsskyldigheter 

Med hänsyn till din användning av Tjänsten samtycker du till:

ge sann, korrekt, aktuell och komplett information om dig själv och ditt företag, om någon, och all annan information som efterfrågas av Tjänstens registreringsformulär (denna information kallas "Registreringsdata") och

underhålla och uppdatera registreringsdata för att hålla den sann, korrekt, aktuell och fullständig.

Om du lämnar någon information som är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, eller om vi har rimliga skäl att misstänka att informationen är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, har vi rätt att stänga av eller avsluta Tjänsten (eller någon del därav).

Begränsningar för användning

Du samtycker till att använda Tjänsten strängt för personligt, affärsmässigt, internt och kommersiellt bruk. Du kan hämta, hämta och visa Tjänsten från webbplatsen på datorskärmen, skriva ut enskilda sidor på papper, fotokopiera och lagra sådana sidor i elektronisk form på disk, under förutsättning att alla immateriella rättigheter i Tjänsten fortsätter att stanna hos oss (men inte på någon server eller annan lagringsenhet ansluten till ett nätverk).

Du får inte:

Bakåtkompilera, dekompilera, demontera, kopiera, reproducera, distribuera, modifiera, överföra, utföra, reproducera, publicera eller skapa härledda verk från eller på något sätt utnyttja någon del av Tjänsten som innebär en kränkning av desaa användarvillkor eller något lands lagar

vidaredistribuera Tjänsten (inklusive genom att använda det som en del av bibliotek, arkiv eller liknande anordning) skapa en databas i elektronisk eller strukturerad manuell form genom systematiskt att hämta och lagra hela eller någon del av Tjänsten

  • hyra, leasa, sälja, underlicensiera eller låna din tillgång till Tjänsten
  • cacha eller ge någon tillstånd till cachelagring av någon person
  • utföra någon handling som kränker våra immateriella rättigheter i Tjänsten

delta i olagliga, bedrägliga eller olagliga aktiviteter, inklusive men inte begränsat till någon kommunikation eller uppmaning utformade eller avsedda att bedrägligt få lösenordet eller privat information av någon användare

använda webbplatsen eller Tjänsten för att bryta mot säkerheten I något datornätverk, knäcka lösen ord eller kryptering säkerhetskoder, överföra eller lagra olagligt material inklusive hotar eller obscent material eller delta i någon form av olaglig verksamhet

köra maillistor eller någon form av auto-responder, eller spam på vår webbplats eller några processer som körs eller aktiveras när du inte är inloggad.

Åtkomstbegränsning

Vi förbehåller oss rätten att neka dig, efter vårt eget gottfinnande, tillgång till Tjänsten inklusive eller någon del därav utan föregående meddelande.

Immateriell egendom

Vi beviljar dig rätten att använda Tjänsten i enlighet med dessa regler och villkor, och inte för något annat ändamål. Observera att delar av webbplatsen inklusive alla delar av Tjänsten ("immateriella rättigheter") ägs av oss eller våra leverantörer och är skyddat av upphovsrätt och varumärkesrätt, internationella avtalsbestämmelser och dessa användarvillkor.

All reproduktion, bakåtkompilering, dekompilering, isärtagning, modifiering, kopiering, distribution, överföring, visning, publicering, underlicensiera, skapandet av härledda verk från, överföra eller omfördelning av Tjänsten är uttryckligen förbjuden i lag och kan resultera i allvarliga civilrättsliga och straffrättsliga påföljder.

Vi skall ha rätt att erhålla skälig ersättning (inklusive alla skador, direkta, indirekta, följdskador och exemplarisk), utöver alla andra rättsmedel som är tillgängliga för oss, att skydda våra intressen däri. Överträdelser kommer att åtalas i den utsträckning som är möjlig.

Tjänsten är licensierad till dig, inte såld. Vi äger Tjänsten, dess tillämpning och immateriella rättigheter i samband med Tjänsten.

Länkar till tredjeparts webbplatser

Denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av andra parter än oss. Genom att följa dessa länkar på denna webbplats lämnar du www.currenciesdirect.com. Din användning av sådan webbplats omfattas också av villkoren i användning och andra villkor och riktlinjer, om sådana finns, inom varje sådan webbplats. I händelse av att något av villkoren häri står i konflikt med villkoren för användning eller andra villkor och riktlinjer som finns på någon sådan webbplats, så har villkoren för användning och andra villkor och riktlinjer för sådan webbplats företräde.

Du samtycker till att klicka på länkarna till, och bekanta dig med, villkoren för användning och övriga villkor överallt på hela denna webbplats och webbplatser som denna webbplats har länkar till och följa dem.

Länkade webbplatser står inte under vår kontroll och vi ansvarar inte för innehållet på någon länkad webbplats eller någon länk som finns på en länkad webbplats, eller ändringar eller uppdateringar på sådana webbplatser. Vi tillhandahåller dessa länkar till dig endast som en service, och införandet av någon länk innebär inte godkännande av oss av webbplatsen.

Vår webbplats kan innehålla reklam och sponsring. Vi ansvarar inte för fel eller oriktigheter i det reklam eller säljfrämjande materialet.

Sekretess

Användning av Tjänsten är föremål för vår sekretesspolicy. För mer information, vänligen se vår fullständiga sekretesspolicy som finns som pdf på vår hemsida.

Skadeersättning

Du samtycker till att gottgöra och hålla oss skadeslösa från anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av tredje part på grund av eller till följd av din användning av webbplatsen, Tjänsten eller kränkning av immateriella rättigheter eller andra rättigheter för någon person eller enhet av dig.

Friskrivning från garantier

Du samtycker till att användning av Tjänsten sker på egen risk. Tjänsten tillhandahålls på en “i befintligt skick” och “som tillgänglig” basis.

Förutom som uttryckt i dessa användarvillkor, frånsäger vi oss uttryckligen alla garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda eller lagstadgade, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett särskilt ändamål, datanoggrannhet & fullständighet, och alla garantier avseende icke-intrång i Tjänsten.

Vi skall inte vara ansvariga för äkthet, noggrannhet, fullständighet, fel, utelämnande, typografiska fel, störningar, fördröjning, avbrott, misslyckande, radering, defekt i någon information, forskning, rapporter, analys, offerter etc i denna webbplats eller någon del därav.

Vi skall inte medföra ansvar direkt eller indirekt, till dig eller någon tredje part, till följd av icke-fungerande någon utrustning som tillhör dig, tredje part eller oss. Vi ansvarar inte för eventuella driftstopp av sådan utrustning.

Vi lämnar inga garantier att tjänsten uppfyller dina krav. Tjänsten är för din allmänna information och är inte avsett att behandla dina specifika krav. Tjänsten gör inte någon form av rådgivning och är inte avsedd att åberopas av dig att göra några investeringar eller beslut.

Vi garanterar inte att Tjänsten kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri; inte heller gör vi någon garanti avseende de resultat som kan erhållas från användning av Tjänsten eller om riktigheten eller tillförlitligheten av Tjänsten. Vi klargör att det inte finns någon garanti av titel, myndighet eller icke-intrång i Tjänsten.

Vi gör inga utfästelser eller garantier, antingen uttryckligen eller antydd att forskning, utveckling, marknadsföring, distribution, användning eller försäljning av Tjänsten inte kommer att inkräkta på någon patent, upphovsrätt eller annan rätt till tredje part.

Vi ger inga garantier angående tjänster som erhållits eller köpts via eller från Tjänsten eller eventuella transaktioner som ingåtts genom Tjänsten. Inga råd eller information, vare sig muntliga eller skriftliga, erhållen av dig från, eller genom eller från Tjänsten eller någon person skall skapa någon garanti som inte uttryckligen anges häri.

Vi skall inte hållas ansvariga för eventuella åtgärder som vidtagits av dig baserat på eller som har förlitat sig på informationen i eller av Tjänsten. Vi ansvarar inte för eventuella virus som kan drabba ditt system till följd av att du använder Tjänsten.

Vi ger inga garantier till dig eller tredje part att Tjänsten skulle vara fri från virus. Vi kommer inte att vara ansvarigt för direkta, oförutsedda skador eller följdskador, som kan innebära att du till följd av din användning av Tjänsten.

Begränsning av ansvar

Du godkänner att vi, våra anställda, styrelseledamöter etc., inte skall vara ansvariga för några direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda eller följdskador, (inklusive, men inte begränsat till, skador som orsakas av virus, personskador, förlust av vinst, data eller andra immateriella, business avbrott, förlust av integritet eller någon annan ekonomisk skada) till följd av användning/leverans/prestanda eller oförmåga att använda/leverera/utföra Tjänsten eller för kostnaden för anskaffning av ersättningsvaror och reparation & korrigering av tjänster eller till följd av prenumeraation på Tjänsten eller erhållits eller meddelanden som mottagits eller transaktioner som ingåtts via eller från Tjänsten eller till följd av obehörig åtkomst till eller ändring av dina överföringar eller data, även om vi har informerats om möjligheten av sådana skador.

Du samtycker till att vi inte ansvarar för eventuella skador som uppstår från avbrott, avstängning eller uppsägning av Tjänsten, inklusive men inte begränsat till direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda, indirekta eller skador, oavsett om sådana avbrott, avstängning eller uppsägning var berättigat eller inte, vårdslöst eller uppsåtligt, oavsiktlig eller avsiktligt.

Under inga omständigheter kommer vårt ansvar för anspråk, oavsett om i kontrakt, åtalbar handling eller någon annan teori gällande ansvar, att överstiga en USD.

Du godkänner också att din enda gottgörelse enligt detta användarvillkor är uppsägning av Tjänsten.

Uppsägning

Om du bryter mot något villkor eller vi har skäl att tro att du har brutit mot någon bestämmelse i dessa användarvillkor, kan vi säga upp dessa användarvillkor utan att avstå från eventuella andra rättigheter. Om dessa användarvillkor sägs upp, kommer du att nekas åtkomst till Tjänsten eller någon del därav. Vi återbetalar inte abonnemangsavgiften eller någon del därav, om åtkomst nekas eller dessa användarvillkor sägs upp för något av de skäl som nämns ovan.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa användarvillkor regleras av lagarna i Storbritannien (UK). Du samtycker till den exklusiva jurisdiktionen och platsen för domstolar i London (UK) i alla tvister som uppkommer av eller i samband med användning av denna webbplats eller tjänst. Användning av denna webbplats är inte auktoriserad i någon jurisdiktion som inte verkställer alla bestämmelser i detta användarvillkor, inklusive utan begränsning, denna paragraf.

Allmänt

Vi förbehåller oss rätten att ändra, utan förvarning de regler och villkor under vilka Tjänsten erbjuds. Du ansvarar för att regelbundet granska användarvillkoren.

Du accepterar att inget samriskföretag, partnerskap, anställning eller agenturförhållande existerar mellan oss till följd av detta villkor för användning eller användning av denna webbplats.

Om någon del av dessa användarvillkor bedöms vara ogiltig eller ogenomförbar enligt tillämplig lag, inklusive, men inte begränsat till, de garantiundantag och ansvarsbegränsningar som anges ovan, så ska den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen anses vara ersatt av en giltig, verkställbar bestämmelse som närmast motsvarar avsikten med den ursprungliga bestämmelsen och återstoden av villkoren skall fortsätta att gälla.

Dessa användarvillkor utgör hela avtalet mellan oss med avseende på denna webbplats och Tjänsten och det ersätter alla tidigare eller samtidiga kommunikationer och förslag, elektroniska, muntliga eller skriftliga, mellan oss med avseende på denna webbplats och Tjänsten.

Kontakta oss

Om du har några frågor kan du kontakta oss på [email protected] eller hos Currencies Direct Ltd, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AA, United Kingdom, eller ringa oss på +44 (0) 20 7847 9400 eller faxa oss på +44 (0) 20 7847 9291.